Vsetínský minipivovar Valášek

ONLINE
Czech English German Russian Spanish

 

Projekt OPTAK

 

 

   
Technologie zachycení kvasných plynů a jejich znovuvyužití v minipivovaru je spolufinancován Evropskou unií. Využitı́ kvasných plynů v pivovarnictvı́ je cestou ke zvýšenı́ kvality produktu a snı́ženı́ uhlı́kové stopy - cı́lem je nasadit technologii zachycenı́ kvasných plynu v menšı́ch pivovarech a minipivovarech. Publicita_Pivo2.pdf